Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring makkelijker te maken.
Privacy Policy - Cookie Policy

Sluiten

Wettelijke bepalingen

Gebruiksvoorwaarden

Voor het bezoeken en gebruiken van de website www.allintankservice.be gelden de hierna volgende voorwaarden. Door het gebruik van deze website en de diensten die erop worden aangeboden erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze voorwaarden.

 

Artikel 1: Aansprakelijkheid

All-in Tank Service tracht je de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien All-in Tank Service tekortkomingen opmerkt, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en volledigheid ervan.
All-in Tank Service aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen werd. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.
All-in Tank Service noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten, noch voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur,...). Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

 

Artikel 2: Auteursrecht

Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van All-in Tank Service. Hetzelfde geldt voor de auteursrechten op de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van All-in Tank Service specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Voormelde auteursrechten worden door All-in Tank Service uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de site is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van All-in Tank Service.
Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van All-in Tank Service.

 

Artikel 3: Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van All-in Tank Service, tenzij anders is aangegeven. De woord- en beeldmerken waarvan de eigendom niet bij All-in tank service berust, worden gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Deze merken zijn beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All-in Tank Service, of, in het voorkomende geval, van enige andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook. In geen geval vrijwaart All-in Tank Service je tegen aanspraken van derden.

 

Artikel 4: Persoonsgegevens

All-in Tank Service neemt alle maatregelen om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Het voldoet hiertoe aan alle normen voorgeschreven door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Om een optimale verwerking van bestellingen mogelijk te maken, vraagt All-in Tank Service om je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Door deze persoonsgegevens in te vullen en te versturen, geef je toestemming tot het opslaan en gebruiken van deze gegevens. Dit zal slechts gebeuren met het oog op de volgende doeleinden:
- je te informeren over wijzigingen aan de site;
- aan jou mededelingen te doen met betrekking tot speciale aanbiedingen en acties die worden aangeboden via deze site en/of andere sites die verbonden zijn met All-in Tank Service;
- je te contacteren voor marketingdoeleinden;
- je een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.
De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Zonder je uitdrukkelijke toestemming zal All-in Tank Service jouw persoonsgegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van de persoon die de gegevens in opdracht en ten behoeve van All-in tank service verwerkt, alsook diens aangestelden. Buiten de persoonsgegevens die een bezoeker van deze website zelf verstrekt, zal All-in Tank Service geen gegevens verzamelen en opslaan aan de hand waarvan de bezoekers van deze website zouden kunnen worden geïdentificeerd.
Er wordt tevens informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. De gebruiker kan op elk ogenblik de persoonsgegevens die hij via deze website meedeelde raadplegen en zo nodig verbeteren.
Tevens beschik je over de mogelijkheid om op elk ogenblik jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden in te trekken, en dit door eenvoudige kennisgave.

 

Artikel 5: Links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. All-in Tank Service biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze websites en informatiebronnen.
All-in Tank Service wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks. Deze hyperlinks worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze hyperlinks te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.
Het plaatsen van een hyperlink op je eigen website naar deze site is mogelijk mits voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van All-in Tank Service.

 

Artikel 6: Contact

Elk verzoek tot voorafgaandelijke schriftelijke toestemming in de zin van de artikelen 2 en 5 van deze gebruiksvoorwaarden dient te worden gericht aan All-in Tank Service, 9810 Eke, Sluis 2c. 
Ook indien een gebruiker zijn persoonsgegevens wenst te raadplegen of te verbeteren overeenkomstig artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden, dient een verzoek hiertoe te worden gericht aan All-in Tank Service, 9810 Eke, Sluis 2c.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de toegang tot en het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve  bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, evenals onder die van de Vrederechter van Deinze, onverminderd het recht van All-in Tank Service om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr, doch wij behouden ons het recht voor de geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

 

Artikel 8: Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

All-in Tank Service kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. Derhalve verzoekt All-in Tank Service de gebruiker van deze website om regelmatig de laatst van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen voor bestellingen die zijn gedaan via deze site.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons, All-in Tank Service NV, Sluis 2 bus 4, 9810 Eke, fax: +32 92 41 41 79, mail: info@allintankservice.be, op de hoogte stellen van jouw beslissing te herroepen. je kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. modelformulier voor herroeping

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Als je hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis heeft gesteld dat je de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
verplicht. modelformulier voor herroeping