Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

www.allintankservice.be

Artikel 1 – Aanvaarding

Al de verkopen / door All-in Tank Service uit te voeren werken worden uitsluitend afgesloten onder de hierna volgende algemene voorwaarden. Alleen bijzondere en uitdrukkelijke clausules, opgesteld en ondertekend door All-in Tank Service, mogen afbreuk doen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, met uitsluiting van de gedrukte voorwaarden opgenomen in de bestelbons of ieder ander document van de klant. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.

Artikel 2 - Betaling

Alle prijzen en verkoopsvoorwaarden zijn gebaseerd op contante betaling bij de levering en zijn onder voorbehoud van kennelijke materiële vergissingen. Bij ontstentenis van integrale contante betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 12 % op jaarbasis op het factuurbedrag, alsook een conventionele schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 EUR. Bij niet-aanvaarding van de factuur dient deze binnen de 10 dagen na ontvangst ervan te worden geprotesteerd door ze aangetekend terug te sturen naar All-in Tank Service, met vermelding van de reden van de niet-aanvaarding. Bij niet-betaling of bij gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, vervallen eventuele toegestane betalingstermijnen voor alle andere gedane leveringen en wordt het totale bedrag van de debetrekening onmiddellijk opeisbaar. In geval van niet-naleving door de klant van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de klant heeft ten opzichte van All-in Tank Service uit hoofde van de handelsrelatie met All-in Tank Service, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadebeding, rente,…) opeisbaar. All-in Tank Service heeft het recht om op dat moment schuldvergelijking tot te passen tussen de door hem aan de klant verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de klant anderzijds.

Artikel 3 – Ontvangst, eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

De ontvangst en het nazicht van de geleverde goederen gebeurt op het ogenblik van de levering bij de klant. De geleverde producten blijven eigendom van All-in Tank Service zolang niet elke som die door de klant aan All-in Tank Service verschuldigd is uit hoofde van welke levering ook, betaald werd, met inbegrip van alle toebehoren, inzonderheid de kosten, intresten en schadevergoeding. De klant verbindt er zich toe deze goederen niet te vervreemden, onroerend te maken of te verwerken alvorens volledige betaling. Attesten die dienen afgeleverd te worden door All-in Tank Service aan de klant als gevolg van de door All-in Tank Service uitgevoerde werken, zullen pas afgeleverd worden op het ogenblik dat de klant elke aan All-in Tank Service verschuldigde som betaald heeft.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

De door de klant bij de levering vastgestelde gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld. Geen enkele klacht van de klant met betrekking tot zichtbare gebreken zal naderhand nog worden aanvaard. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de consument conform art. 1641 t.e.m. 1649 en art. 1649 quater e.v. B.W. Alle problemen die de klant met betrekking tot de verkoop, de levering of het gebruik van de goederen zou ondervinden, moeten worden gemeld aan All-in Tank Service binnen de twee maanden nadat het probleem zich heeft gemanifesteerd. All-in Tank Service is enkel aansprakelijk voor zijn eigen grove fout dan wel voor de grove fout of het bedrog van zijn aangestelden. In elk geval is de aansprakelijkheid van All-in Tank Service ten opzichte van een niet-consument uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen beperkt tot de waarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en schadevergoedingen. All-in Tank Service is ten opzichte van een niet-consument in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer maar niet exhaustief: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten).

Artikel 5 – Informatieverplichting van de klant

De klant heeft de verplichting om All-in Tank Service te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de levering, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal All-in Tank Service geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen die hiermee verband houden. De leveringen en plaatsingen van de goederen door All-in Tank Service of door de aangestelde van All-in Tank Service gebeuren volgens de onderrichtingen van de klant, dewelke verantwoordelijk is voor de door hem verstrekte gegevens en hiervoor de volledige aansprakelijkheid draagt. De klant zal de plaats aanduiden voor het leveren van de goederen en verplicht zich ertoe aan All-in Tank Service of aan de aangestelde van All-in Tank Service een gemakkelijke toegang te verlenen, dit alles op zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De klant die wenst dat de vrachtwagen / bestelwagen van All-in Tank Service of van de aangestelde van All-in Tank Service zich op zijn terrein begeeft, dient te garanderen dat de ondergrond voldoende sterk is om de vrachtwagen / bestelwagen te dragen en dat er voldoende manoeuvreerruimte is voor de vrachtwagen / bestelwagen. In geen geval kan All-in Tank Service of de aangestelde van All-in Tank Service aangesproken worden voor schade aan de ondergrond veroorzaakt door de vrachtwagen / bestelwagen ten gevolge van onvoldoende manoeuvreerruimte of te weinig draagkrachtige ondergrond. Indien All-in Tank Service grondwerken dient uit te voeren, dient de klant aan All-in Tank Service een gedetailleerd plan van ondergrondse kabels en leidingen te bezorgen, dit alles op zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Elke verplaatsing van All-in Tank Service of de aangestelde van All-in Tank Service, zal aan de klant worden aangerekend, indien het feit dat de levering niet uitgevoerd kon worden te wijten is aan de klant.

Artikel 6 – Pand van schuldvorderingen

Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen en tot zekerheid van de terugbetaling van een maximaal bedrag van 1.500.000 EUR dat de klant hetzij alleen, hetzij samen met een of meer derden verschuldigd zou zijn aan All-in Tank Service, uit hoofde van alle huidige en/of toekomstige schuldvorderingen, ongeacht hun aard, geeft de klant ten voordele van All-in Tank Service in pand: (i) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op All-in Tank Service, uit welke hoofde ook; (ii) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde dan ook zoals handelsvorderingen en andere schuldvorderingen op de klanten van All-in Tank Service, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen op krediet- en andere financiële instellingen, vorderingen in schadevergoeding, pensioenen, verzekeringsuitkeringen, uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid of vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale regelgeving; en (iii) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren aan de in gebreke blijvende klant net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de klant. All-in Tank Service is gerechtigd om de schuldenaars van de verpande vorderingen van die verpanding tot zekerheid in kennis te stellen en alles te doen om dit pand tegenstelbaar te maken aan derden, dit alles op kosten van de klant. De klant verbindt zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van All-in Tank Service, alle inlichtingen en documenten met betrekking tot die schuldvorderingen te bezorgen. Hij geeft All-in Tank Service de toestemming om dergelijke inlichtingen in te winnen of documenten te verzamelen bij derden die de schuldenaar zijn van de overgedragen schuldvorderingen. All-in Tank Service heeft het recht om het pand of de overgedragen schuldvordering op een wettelijke manier te gelde te maken tot aanzuivering van de aan haar, zoals hiervoor omschreven, verschuldigde sommen.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en territoriaal bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de volledige relatie tussen All-in Tank Service en de klant, in al zijn aspecten en voor al zijn verrichtingen. Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de overeenkomst alsook van de facturen van All-in Tank Service en haar algemene verkoopsvoorwaarden, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, evenals onder die van de Vrederechter van Deinze. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/, doch All-in Tank Service behoudt zich het recht voor de geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij aankoop op afstand

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de consument All-in Tank Service, op de hoogte stellen van diens beslissing te herroepen.